Commit 8de4db41 authored by Aleš Volčini's avatar Aleš Volčini
Browse files

Oktober 2021

parent abcc5fc2
No preview for this file type
......@@ -62,3 +62,8 @@ Vsebino te datoteke si lahko ponovno ogledate, če odprete datoteko `readme.md`
* Posodobitve so izklopljene, lahko jih izvajate sami (potegnete dol novo verzijo VSCODE-a in prekopirate datoteke preko datotek v mapi `vscode`)
* VSCODE portable je na voljo na tej povezavi: https://gitlab.vegova.si/vegova/vscode-portable/-/raw/master/VSCode.zip
## Spremembe
### Oktober 2021
* Problem z includePath pri vključevanju knjižnic bi moral sedaj biti rešen.
* Pri zipanju se prazne mape pri projektu niso zipale zraven.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment