Commit 95bff89c authored by Mojca's avatar Mojca
Browse files

Update README.md

parent c1e2c825
......@@ -10,3 +10,9 @@ nadzora
Kakorkoli, ob zaključku so vsi oddani predlogi v tem repozitoriju, prav tako pa celoten doprinos vsakega posamznika.
Opis in nadaljna navodila/priporočila so v WIki tečaja predmeta RSO04.
a
-
swiizzzzzci
-
uporabili bomo mapo + branch z našim imenom
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment